top of page

polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym EFVVA realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W celu realizacji usługi zbieramy dane osobowe, tj.: imię i nazwisko, adres pocztowy, konieczny do odbioru paczki; adres mailowy w celu kontaktowania się z odbiorcą usługi oraz wysyłania newslettera, na którego otrzymywanie wyraża dobrowolną zgodę w trakcie subskrypcji do listy mailingowej; narodowość w celu zidentyfikowania języka kontaktowania się oraz treści newslettera.

 

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli EFVVA - Niklas Hultqvist z siedzibą w Krakowie, ul. Karmelicka 22/10a 31-128 Kraków, wpisana do CEIDG przez Urząd Miasta Kraków, NIP 6762361834, REGON 122724404. Kontakt w sprawie przetwarzania danych? We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: - przesyłając email na adres: aga@efvva.com, albo - pisemnie, pocztą na adres: EFVVA; ul. Karmelicka 22/10a; 31-128 Kraków. Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są niezbędne w skorzystania z usług sklepu. Klienci zobowiązani są do podania prawidłowego adresu pocztowego, pod którym możliwy jest odbiór paczek pocztowych. Twój adres email przetwarzamy w celu kontaktowania się, w razie konieczności, w sprawie realizacji zamówienia oraz wysłania Newslettera, który zawiera informacje o naszych działaniach, przecenach i wyprzedażach. Twoje dane przetwarzamy w celu wykonania umowy, jaką zawarłeś z nami w momencie wyrażenia zgody na przesyłanie Newslettera. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

 

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane przekazywane są podmiotom, które świadczą dla nas usługi wysyłki maili (adresy email). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej - im również przekazujemy dane osobowe.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie Newslettera oraz przez okres od cofnięcia zgody, do dnia w którym nie będzie możliwe dochodzenie przez Ciebie od nas roszczeń w związku z newsletterem, w tym w szczególności w związku z przesyłaniem niezamówionych informacji handlowych.

 

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

 

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

 

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

 

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,

b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,

c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),

d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

 

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

 

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.

bottom of page